Colofon: Carien de Kloet, Joop de Jong

Trauma- en stressstoornissen

Verantwoording

Let op: deze rubriek is nog in wording. U kunt ons helpen; mocht u iets opvallen of mocht u iets missen geeft u dit dan vooral door. De verwachting is dat deze rubriek volledig is in voorjaar 2022.

De traumagerelateerde aandoeningen zijn binnen de DSM-5 voor het eerst onder een hoofdstuk gevat; het hoofdstuk Trauma en Stressor gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen de acute stress stoornis, de Posttraumatische stressstoornis, de aanpassingsstoornis en, vanuit de kinder -en jeugdpsychiatrie, de reactieve hechtingsstoornis en de ontremd sociaal contactstoornis.  
Vanuit onderzoek blijkt dat tussen de 52% en 81% van de mensen een schokkende gebeurtenis meemaakt in zijn leven die voldoet aan de A criteria van de DSM-5. Bij het grootste deel van de mensen geeft dit geen of slecht kortdurend klachten. Een relatief klein deel van de mensen ontwikkelt hierna een acute stressstoornis (ASS) en of een posttraumatische stress stoornis (PTSS). 
ASS en PTSS zijn de enige stoornissen waarbij blootstelling aan een trauma een voorwaarde is om te kunnen voldoen aan de classificatie. Van veel andere stoornissen is bekend dat het meemaken van een traumatische ervaring een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen of exacerbatie van betreffende aandoening. Te denken valt hierbij aan psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen. Het lijkt daarom wenselijk gezien de effectiviteit van traumafocused behandeling ook bij andere aandoeningen te screenen op trauma en te overwegen of behandeling daar ook op gericht dient te worden. Daarnaast is bekend dat bij PTSS comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is (Kessler 2000) en aandacht behoeft. 
Bij langdurig aanwezige traumagerelateerde klachten is de impact op andere leden binnen het systeem vaak groot. Aandacht voor het systeem is daarom essentieel. 

 

Ziektebeelden

ACUTE STRESSSTOORNIS (ASS)

Mensen die lijden aan acute stress zijn blootgesteld aan een (ernstige) traumatische ervaring. In de DSM5 wordt er met het A1 criterium aangegeven wat onder een traumatische ervaring wordt verstaan, namelijk de blootstelling aan traumatische ervaring, waarbij deze wordt omschreven als blootstelling aan een feitelijke of dreigende doood of ernstige verwonding. Het kan hierbij gaan over het zelf ondergaan van de traumatische gebeurtenis of persoonlijk getuige zijn dat iemand anders dit overkwam. Daarnaast wordt ook aan de A1 criterium voldaan als betrokkene heeft vernomen dat een naast familielid of een andere dierbare de traumatische gebeurtenis is overkomen (er moet dan wel sprake zijn van een gewelddadig karakter of ongeval). Ook bij hulpverleners die herhaaldelijk of extreem zijn blootgesteld aan afschuwwekkende details van psychotraumatische gebeurtenissen wordt gesteld dat deze ervaring voldoet aan het A1 criterium.
Ze reageren op de blootstelling met klachten van herbeleven, negatieve stemming, vermijding, hyperactivatie en dissociatie. Het grootste verschil met PTSS is het tijdscriterium: wanneer de symptomen korter duren dan één maand dan is er sprake van ASS.
 
Incidentie:
Prevalentie onderzoek naar ASS is beperkt. Het onderzoek dat er is laat bij volwassenen een prevalentie zien rond de 22 %.
 
DSM-5 Criteria Acute Stress Stoornis
A. Blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld, op een (of meer) van de volgende manieren:
1. zelf ondergaan van het trauma
2. getuige geweest van de gebeurtenis
3. vernemen dat de gebeurtenis een naast familielid of goede vriend is overkomen
4. ondergaan van extreme blootstelling aan afschuwelijke details van de gebeurtenis
B. De aanwezigheid van negen (of meer) van de volgende symptomen uit elke van de vijf categorieën: intrusies, negatieve stemming, dissociatie, vermijding en arousal.
C. De duur van de stoornis is drie dagen tot maximaal één maand na blootstelling aan het trauma.
D. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen. 
https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/trauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/acute-stress-stoornis

POSTTRAUMATISCHE STRESS STOORNIS

De diagnose PTSS is een relatief jonge diagnose. Om de diagnose PTSS te kunnen stellen moet er sprake zijn van het doormaken van een potentieel traumatische ervaring conform de A criteria en klachten die meer dan een maand duren.  Het meest in het oog springende symptoom van de PTSS zijn de intrusies, zich uitende in ontregelende herinneringen,  herbelevingen en of nachtmerries. Andere reden om hulp te zoeken zijn geregeld de hyperarousalklachten, waarbij er sprake kan zijn van ernstige in of doorslaapstoornissen en of overprikkeldheid of stemmingsklachten. De aanwezige vermijding maar ook de vaak aanwezige doktersdelay maakt dat het merendeel van de patienten vaak pas jaren na de traumatische ervaring professionele hulp zoekt.
De klachten hoeven niet gelijk op te treden na blootstelling maar kunnen ook jaren later voor het eerst optreden. Bij het stellen van de diagnose wordt vaak ook een toevoeging gedaan met betrekking tot de aard, de leeftijd en de chroniciteit van de blootstelling. Daarnaast kan er worden toegevoegd in hoeverre de stoornis gelijk na blootstelling of pas later is ontstaan en in hoeverre er sprake is van dissociatieve symptomen. Deze toevoegingen worden vaak gedaan om een betere inschatting te kunnen maken van de duur van de traumabehandeling; in hoeverre patient mogelijk kan profiteren van aanvullende interventies en bepalen vaak mede de setting en noodzakelijke kwalficaties van de behandelaar.
 
Incidentie
Onderzoek naar PTSS laat zien dat wereldwijd er verschillen zijn in het voorkomen. A WHO studie vond in laag- en middel inkomens groepen een prevalentie van 2.3% en in lage inkomensgroepen van 2.1 %. In Nederland werd een lifetimeprevalentie gevonden van 7.4% Het aantal vrouwen die een PTSS ontwikkelen (8%) lijkt hierbij hoger te liggen ten opzichte van mannen (4.3%) (link De Vries &Olff 2009).
Het risico om een PTSS te ontwikkelen is ook afhankelijk van het type trauma.  
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/over-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/posttraumatische-stressstoornis-ptss

COMPLEXE PTSS

Complexe PTSS is een lastig begrip. Binnen de DSM is het geen classificatie; binnen de ICD (ICD-11) wel. Daarnaast gaan er vele definities rond, waarbij soms vooral de wijze van traumatisering centraal staat maar meestal de gepresenteerde symptomen. 
Binnen de ICD-11 is de complexe PTSS als volgt geclassificeerd: Bij cPTSS  naast de centrale symptomen van PTSS (herbeleving, vermijding / verdoving en hyper-arousal) een reeks verstoringen in zelfregulerende capaciteiten op:
1. Affectieve problemen: verhoogde emotionele reactiviteit, gewelddadige uitbarstingen, impulsief of roekeloos gedrag en dissociatieve verschijnselen.
2. Een verstoord zelfgevoel: gekenmerkt door hardnekkige overtuigingen over zichzelf als negatief, verslagen of waardeloos, vergezeld van doordringende gevoelens van schaamte, schuld, boosheid of falen.
3. Aanhoudende problemen bij het onderhouden van relaties: gekenmerkt door moeilijkheden om dicht bij anderen te voelen, weinig interesse in relaties of sociale betrokkenheid in het algemeen.

Complexe PTSS (cPTSS) is een classificatie die PTSS aanvult. Net zoals PTSS vereist ook cPTSS de blootstelling aan een traumatische ervaring (of een reeks van dergelijk ervaringen) en functionele beperking.  
Gezien de grote diversiteit in de presentatie is het naar onze mening beter om  te kiezen voor een zo goed mogelijke beschrijving van wat er aan de hand is qua volgorde van gebeurtenissen, ontstaan van symptomen en verschillende behandelingen met (mogelijk) vermindering van symptomen. Kortom een goede en volledige beschrijvende diagnose. Het alleen noemen van: "er is sprake van een complexe PTSS of er is sprake van complex trauma"  geeft volgens ons absoluut geen duidelijkheid ten aanzien van de betrokken patiënt qua diagnostiek, noch de eventuele mogelijkheden  qua behandeling. 
http://id.who.int/icd/entity/585833559

PERSISTERENDE COMPLEXE ROUWSTOORNIS

Na  het doormaken van een verlies door overlijden is er bij naasten meestal sprake van kortdurende klachten die vanzelf of met ondersteuning van naasten herstellen. Bij de persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) is dit niet het geval. De PCRS is in de DSM-5 opgenomen als een stoornis waarvoor al veel aanwijzingen bestaan en die verder onderzoek behoeft. Bij deze stoornis hebben mensen zoveel last van rouw dat het functioneren thuis, op school, in de werksituatie en sociaal, langdurig en ernstig is verslechterd. Mensen ervaren een kwellend verlangen naar de overledene en zijn volledig in beslag genomen door het verlies. Zij kunnen zich niet bij de onomkeerbaarheid van het verlies neerleggen .
Prevalentie: PCRS treedt na een verlies in eerste graad bij ongeveer 10% van de algemene bevolking op.De aandoening treedt vaker op na het verlies van een dierbaar persoon door moord, zelfmoord en vermissingen (in alle gevallen een niet-natuurlijk overlijden) en bij een zeer nauwe verwantschap (de dood van een eigen kind). Goed epidemiologisch onderzoek is echter slechts beperkt uitgevoerd.
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/over-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/persisterende-complexe-rouwstoornis-pcrs

AANPASSINGSSTOORNISSEN

Van aanpassingsstoornissen spreek je als er een duidelijke verstoring is in de balans tussen draaglast en draagkracht. Je kunt denken aan ernstige problemen op het werk, veel mantelzorgtaken, relatieproblemen of verlies van een  naaste. Je noemt het aanpassingstoornis als de ervaren klachten ernstiger zijn dan op je basis van de ernst en intensiteit van de stressor zou verwachten. Daarnaast zijn er door de symptomen beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. Het voorkomen in Nederland ligt tussen de 0,3% en 2%.
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/aanpassingsstoornis-incl-overspanning-en-burn-out/introductie

REACTIEVE HECHTINGSSTOORNIS

Een reactieve hechtingsstoornis is een ontwikkelingsstoornis waarbij de hechtingDSM-5 Criteria:
A Een voortdurend patroon van geremd, emotioneel teruggetrokken gedrag ten opzichte van volwassen verzorgers, wat tot uiting komt in de volgende twee kenmerken. 
• Het kind zoekt zelden of nooit troost als het van streek is. 
• Het kind reageert zelden of nauwelijks op troosten als het van streek is. 
B Een voortdurende sociale en emotionele stoornis die gekenmerkt wordt door minstens twee van de volgende kenmerken. 
• Minimale sociale en emotionele reacties op anderen. 
• Beperkte positieve gevoelsuitingen. 
• Episoden van onverklaarde prikkelbaarheid, verdrietigheid of angstigheid die zelfs gedurende niet-bedreigende interacties met volwassen verzorgers heel duidelijk zijn. 
C Het kind heeft een patroon van extreme vormen van ontoereikende verzorging meegemaakt, zoals blijkt uit minstens een van de volgende kenmerken. 
• Sociale verwaarlozing waarbij emotionele basisbehoeften aan vertroosting, aanmoediging en affectie chronisch niet worden geboden door volwassen verzorgers. 
• Herhaaldelijk wisselen van primaire verzorgers, wat het vormen van stabiele hechtingsrelaties beperkt (zoals frequente veranderingen in de pleegzorg). 
• Opgroeien in ongebruikelijke omgevingen, wat het vormen van selectieve hechtingsrelaties ernstig beperkt (zoals instellingen met veel kinderen per verzorger). 
D Er is reden om te veronderstellen dat de tekorten in verzorging (C) het gestoorde gedrag (A) hebben veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat zij daarna zijn begonnen.

ONTREMD SOCIAALCONTACTSTOORNIS

Een ontremd sociaal contactstoornis kan ontstaan wanneer er voor het kind niet een duidelijk aanwijsbare gehechtheidfiguur is op wie het zich richt. In feite is er dus geen gehechtheidrelatie gevormd, waarbij een jong kind er niet in slaagt een gehechtheidrelatie aan te gaan met zijn ouders of verzorgers. De stoornis komt alleen voor in extreme situaties van verwaarlozing, mishandeling of frequente wisseling van verzorgers, en kan niet verklaard worden door een ontwikkelingsachterstand. Het ongeremde kind is slechts tot oppervlakkige hechtingen in staat en is niet selectief in het kiezen van vriendschappen. Dit noemen we ook wel kritiekloze vriendelijkheid. Er is sprake van een vermindering of ontbreken van terughoudendheid in het benaderen van en omgaan met onbekende volwassenen. Er is een verminderd of geheel niet in de gaten houden van de volwassen verzorger als het kind zich wat verder weg waagt, zelfs in een onbekende omgeving. Kenmerkend voor onveilig gehechte kinderen is het gebrek aan vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving.
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/over-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/hechtingsstoornissen-rhs-en-oscs

Diagnostiek

Gezien de centrale rol die het doormaken van traumatische ervaringen speelt in het ontwikkelen en het beloop van verschillende psychiatrische aandoeningen is het goed om altijd screenend navraag te doen naar doorgemaakte traumatische ervaringen. Indien er vanuit anamnese aanwijzingen zijn voor het mogelijk bestaan van een trauma- of stressor-gerelateerde aandoening is het mogelijk om gebruik te maken van screenende vragenlijsten. Dit zowel om zicht te krijgen op doorgemaakte trauma als om inventariserend te kijken naar aanwezigheid van symptomen. Deze screenende vragenlijsten zijn gezien de aanwezige vermijding of soms aanwezige ziektewinst onvoldoende voor het stellen van de diagnose. Het is voor het stellen van de diagnose noodzakelijk om, bij voorkeur, gebruik te maken van een semigestructureerd interview. indien dit niet mogelijk is kan de diagnose gesteld worden door een uitgebreid psychiatrisch onderzoek met zorgvuldig doorlopen van de verschillende criteria. 


Voor een overzicht van de aanwezige screenende vragenlijsten en (semi) gestructureerde interviews verwijzen we naar:
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/zorg-rondom-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/diagnostiek-en-monitoring/diagnostiek

Op ondergenoemde site kunnen verschillende vragenlijsten voor diagnostiek PTSS gedownload worden na registratie:
https://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/nl/ptss

Informatie over de diagnostiek van traumagerelateerde en hechtingsstoornissen bij kinderen en adolescenten:
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/09/Diagnostieprotocol-Trauma-Kinderen-en-Adolescenten-2020.pdf

Informatie over diagnostiek bij hechtingsstoornissen:
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/signalering-en-diagnostiek/conclusies-en-stappenplan/

Informatie over diagnostiek PCRS 

Behandeling

Preventie

Standaardwerken en artikelen


 

Professionele organisaties

NTVP (Nederlandstalige vereniging voor Psychotrauma)
https://www.ntvp.nl
ESTSS (European Society of Traumatic Stress Studies)
https://estss.org
ISTSS (International Society of Traumatic Stress Studies)
https://istss.org
LCVT
https://www.estd.org/lcvt
MIND
https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/ptss

 • Arq Centrum 45

  ARQ Centrum’45 is een derdelijns en supraregionaal opererend centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met klachten die gevolg zijn van diverse vormen van trauma. Over algemeen gericht op patiënten die klachten hebben ten gevolge van georganiseerd geweld. 

 • PsyQ psychotrauma

  PsyQ is een landelijk opererende organisatie waarbij 4 grote zorgaanbieders zorg aanbieden in meer dan 20 vestigingen in verschillende regio's in Nederland onder de naam PsyQ. Vestigingen bieden behandelingen gericht op alleen PTSS, maar ook op combinaties met comorbide problematiek. De site geeft weer wat PTSS kan betekenen, maar biedt ook informatie over diverse behandelingen. De vestiging in Den Haag is een TOPGGZ-afdeling. 

 • Psychotraumacentrum Zuid Nederland

  Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) is deels regionaal, maar ook supraregionaal gericht op patiënten met PTSS (tweede en derde lijn). Het is een TopGGZ afdeling, en heeft een aantal populaties patiënten waar het zich specifiek op richt waaronder vluchtelingen, asielzoekers, veteranen , geüniformeerden en poliklinisch te behandelen patiënten met ptss als gevolg van vroegkinderlijk misbruik. 
   

 • ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw

  Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw  is een kennis- en informatiecentrum gericht op het verbeteren van de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en verspreiding van psychosociale hulp na verlies. 

Patiëntenorganisaties en -informatie

Tekst. 

advertentie
banner Handboek post-traumatische stressstoor-nissen
E. Vermetten, R.J. Kleber, O. van der Hart
Dit unieke boek geeft een overzicht van klinische en wetenschappelijke inzichten van waaruit praktische toepasbare hulp mogelijk is voor mensen met een vorm van PTSS. Lees meer