Psychiatrie, recht en ethiek

Onderzoek

Onderzoek naar geweld in de psychiatrie (2011)
Omvang, aard en gevolgen
Wel of geen aangifte doen
Strafrechterlijke reactie

Separaties binnen zeer complexe zorgsituaties
Onderzoek door IVA, Tilburg juni 2011; door M.A,G. van den Wijngaart & IMB Bongers, 37 pagina's, opdracht: VWS.
Download hier het onderzoek

Een kleine groep patiënten in Nederland is langdurig (> 3 maanden) aaneengesloten (enkelen) of onderbroken (meesten) gesepareerd. Onderzoek is kwalitatief en wil inzicht krijgen in aard van problematiek, wijze waarop de langdurige separaties kunnen worden teruggedrongen en tegen welke kosten. Het gaat veelal om (drie)dubbelproblematiek en meer accent kan worden gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van leven (verblijf, activiteiten) dan op behandeling en sociotherapeutische principes (niet richten op leren van het verkeren in een groep). De problematiek is breder dan die van de GGZ alleen. Het gaat om ernstig grensoverschrijdend gedrag (bv molestatie, aanranding, wurging) en vraagt om langdurig investeren naast het beiden van de mogelijkheid om de acute veiligheid te kunnen waarborgen. Mogelijk aanpak zit o.a. in consultatie (bv na 2 weken), vroegsignalering, ruimtelijke interventies (eigen appartement) en het opschalen van separatie als handeling. Een kostenberekening geeft aan dat het niet voor niets gaat en dat de huidige best practices op zich te weinig zijn om dit, ook maatschappelijke probleem, adequaat aan te pakken.

Boeken, tijdschriften e.a. publicaties

 • American College of Physicians / American Society of Internal Medicine: Ethics Manual

  De grootste medisch-specialisten organisatie in de VS, met ongeveer 115.000 leden, heeft haar Ethics Manual integraal op haar site staan.
  Behalve dit boek biedt deze site uiteraard nog veel andere informatie, onder andere te vinden onder de gele knop Site Directory (linksboven). Daarmee komt u in een index. Onder Ethics treft u onder andere richtlijnen en brochures aangaande end-of-life care aan.

 • European Journal of Health Law

  Dit kwartaaltijdschrift richt zich op de ontwikkeling van het gezondheidsrecht in Europa. Vanaf nummer 1/2000 is dit tijdschrift online beschikbaar, echter alleen voor abonnees op deze online editie. Twee nummers zijn voor iedereen (fulltext, als PDF) gratis beschikbaar: de nummers juni (2) 2000 en maart (1) 2002.

 • The Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics

  Het eerste nummer van dit peer reviewed internettijdschrift staat sinds medio 2002 op de site van internetuitgever Internet Scientific Publications (ISPub).

Instellingen (buitenland)

 • American Academy of Psychiatry and the Law (AAPL)

  De AAPL is de organisatie van Amerikaanse forensische psychiaters. Op deze site is ook veel achtergrondinformatie te vinden voor de algemeen psychiater, bijvoorbeeld over wilsbekwaamheid, privacy, en dwangbehandeling.

 • Euroethics

  Project gesteund door de Europese Commissie. Biedt een database op het gebied van ethiek en gezondheidszorg. Deelnemers zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden.

 • Bioethics.net

  Website van The American Journal of Bioethics.
  Inhoudsopgave, abstracts en enkele fulltext artikelen. Tevens actuele nieuwsberichten en artikelen uit kranten m.b.t. bio-ethiek en een congresagenda.

 • Center for Bioethics

  Site van University of Minnesota.
  Op deze site beschikbaar volledig curriculum Ethics and Public Health, diverse overzichtsartikelen over reanimatiebeslissingen, stoppen van behandeling en toedienen vocht en voeding enz. Tevens onder knop ‘resources’ algemene informatie over belangrijke thema’s en links.

 • Death with Dignity National Center

  Amerikaanse site van een organisatie die ijvert voor euthanasiewetgeving. Goede naslag voor wetteksten en publiciteit met betrekking tot euthanasie in de Verenigde Staten.

 • The Hastings Center

  Site van het oudste onafhankelijke onderzoeksinstituut op het gebied van bio-ethiek. Geeft een overzicht van onderzoeksprogramma’s en publicaties van het centrum.

 • University at Buffalo: Center for Clinical Ethics and Humanities in Health Care

  Webpagina van de universiteit van Buffalo met een grote lijst links naar diverse sites voor klinische bio-ethiek.

 • Universiteit van Leuven: Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht

  Op deze pagina vindt u links naar diverse instellingen, bibliotheken, (inhoudsopgaven van) tijdschriften, verenigingen en commissies, nationaal en internationaal, op het gebied van het recht en de ethiek. Vooral aardig voor wat ‘site-seeing’.

Overheid en instellingen (Nederland)

Rapport n.a.v. schietincident Alphen a/d Rijn
Download hier het rapport

De onderzoeksraad voor veiligheid heeft op 29 september 2011 een rapport 'Wapenbezit door sportschutters' uitgebracht n.a.v. het schetincident in Alphen aan de Rijn op 9 april 2011. Dit betreft een onderzoek naar de beheersing van legaal wapenbezit Er staan zeven aanbevelingen in, waarvan no 1 en 7 direct gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg (ggz en knmg) . No 7 stelt dat er een standpunt moet komen hoe om te gaan met kennis bij een behandelaar inzake (voorgenomen) wapenbezit en (mogelijk) gevaar voor anderen (conflict van plichten) en no 1 stelt een omgekeerde bewijslast voor: hij die een wapenvergunning wil hebben, moet aantonen geschikt daartoe te zijn (bv via een geneeskundige verklaring). Beide aanbevelingen zullen (grote) invloed kunnen hebben op de relatie behandelaar-patiënt.
Meer informatie: www.onderzoeksraad.nl

 • www.dwangindezorg.nl

  een goede site van de overheid, voor alle partijen, psychiaters,patienten en famiie en voor juristen

  informatie over wet en regelgeving, FAQ's en best practices

 • BIG-register

  Naast algemene informatie over het BIG-register biedt het de mogelijkheid om, indien u over enkele persoonsgegevens beschikt, na te gaan of iemand met recht een beroepstitel draagt en of er bepaalde maatregelen zijn opgelegd.

 • Centrum voor ethiek en gezondheid

  Dit centrum is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Het signaleert ethisch relevante ontwikkelingen en biedt informatie over diverse thema’s, en links naar organisaties, wetgeving en publicaties.

 • College bescherming persoonsgegevens (CBP)

  Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Op deze site staat informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Onder Gezondheid/Welzijn vindt u aparte rubrieken over het medisch beroepsgeheim, omgaan met lichaamsmateriaal, afschrift van medische dossiers en uitwisseling van gegevens tussen instellingen en bijvoorbeeld aan de politie.
  Tevens biedt de site een overzichtelijke brochure over de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) met modelbrieven, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een afschrift of het corrigeren van persoonsgegevens. Kies daarvoor eerst Publicaties en vervolgens Brochures.

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  De site van het ministerie van VWS biedt een index van thema’s en een zoekprogramma over uiteenlopende onderwerpen, onder andere op het gebied van wetgeving en ethiek.

 • Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)

  Site met informatie over wetgeving, praktische informatie, richtlijnen en links.

 • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

  Website met een overzicht van persberichten en alle door de RVZ uitgebrachte adviezen.

Wetten, besluiten en jurisprudentie

2e nota wijziging wet verplichte ggz (sept. 2013)
De 2e nota van wijziging van de wet verplichte ggz in de Tweede Kamer is ondertekend.

In het nader rapport wordt ingegaan op het advies van de Raad van State: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32399

Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Aangepast voorstel versterkt positie cliënt met link naar de kamerbrief

Dwang in de zorg: links naar de stukken

Hierna een aantal stukken verschenen tussen 2007 en 2013 zoals kamerstukkenbrieven GGZNL, NVvP, die handig kunnen zijn bij discussie.

JGGZR najaarsvergadering vereniging voor gezondheidsrecht 2009
Het ontwerp van de Wvggz, slordigheid troef 2011
Wet Verplichte ggz Kamerstukken 2009-2010
Memorie van toelichting Kamerstukken 2009-2010
Artikel Hondius, Journal Ggz en recht, sept. 2010

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg 2011
Nota van wijziging 2012 
Stoornis en delict
Regeringsstandpunt

Artikel Dwang Deviant


Wijzigingen wetsvoorstellen Wvggz en WFZ
Er is een wijziging van het wetsvoorstel Wet Verplichte GGZ (Wvggz). Er is ook een wijziging wetsvoorstel Wet forensische zorg. Een korte beschrijving van beide wetsvoorstellen is te vinden via www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
en www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj

Wvggz
Voorstel
Nota van wijziging
Nota van wijziging (vervolg)
Toelichting

Wet forensische zorg
Voorstel
Nota van wijziging 

Uitspraak Gelderse Roos (2011)
De Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, heeft op 27 april 2011 een uitspraak gedaan op het hoger beroep van de Gelderse Roos (ggz, wolfheze) en de minister van VWS tegen de uitspraak van de rechtbank 's Hertogenbosch inzake de vraag of een aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd rapport over een suicide van een patient, valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Uitspraaknummer is 201008171/1/H3.

De Raad van State stelt de Gelderse Roos en de Minister in het gelijk : openbaarmmaking van zo'n rapportage valt niet onder de WOB omdat het belang van control en toezicht door IGZ anders in het geding zou komen en de persoonlijke gegevens van iemand ook na overlijden blijven vallen onder het beroepsgeheim.

Zie http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/mediagevoelige_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=V4nw%2FpbwzXg%3D

 • teksten gezondheidwetgeving

  de wetsteksten van de gezondheidswetten die relevant zijn voor de praktijk van de psychiater en ook andere wetten

  website van de overheid

 • Council of Europe

  Site van de Raad van Europa met wetgeving en onder de rubriek Social cohesion diverse officiële aanbevelingen met betrekking tot juridische en ethische kwesties en links naar andere organisaties op dit terrein.

 • Healthlaw.nl: Regelgeving Gezondheidsrecht

  Dit onderdeel van de site van Thijs van Ormondt (zie op de homepage onder Informatie over deze site) staat per wet (Wet BOPZ, Wet BIG, Wet op de lijkbezorging enz.) het overzicht van de daaruit voortvloeiende besluiten. De meeste besluiten zijn volledig beschikbaar (helaas niet m.b.t. de Wet BOPZ).

 • Healthlaw.nl: Wetgeving Gezondheidsrecht

  Dit onderdeel van de site van Thijs van Ormondt (zie op de homepage onder Informatie over deze site) biedt een overzicht van en toegang tot diverse gezondheidsrechtelijke wetsteksten, nota’s en koninklijke besluiten. Helaas zijn niet alle wetsteksten toegankelijk.

 • KNMG: Eindrapport WGBO

  Op deze KNMG-pagina staan de volledige teksten van de vier deelrapporten van het Implementatieprogramma WGBO. Naast de Eindrapportage (1) zijn dat de deelrapporten over Informatie en toestemming (2), Dossier en bewaartermijnen (3) en Toegang tot patiëntengegevens (4). In het programma is een groot aantal hulpmiddelen in de praktijk ontwikkeld, die als bijlagen in de rapporten zijn opgenomen. Voorbeelden zijn: tips en handleidingen voor informatie en toestemming voor patiënten en voor hulpverleners en een stappenplan voor de vaststelling van wilsbekwaamheid.

 • Recht.nl: Wet- en regelgeving Gezondheidsrecht

  Onderdeel van Recht.nl, een portaalsite voor juristen, waarin opgenomen een gezondheidsrechtelijke nieuwsbrief waarop u zich gratis kunt abonneren.
  Tevens is er via de onderwerpen in de linker balk vrij overzichtelijk toegang tot diverse wetgeving en jurisprudentie - waaronder tuchtrechtuitspraken. De mogelijkheid om in dossiers (o.a. euthanasie, privacy & gezondheidszorg) te zoeken is aardig.

 • Recht.nl: Wetten Buitenland

  Site met links naar wetgeving in het buitenland, gerangschikt per land.

 • Sdu Uitgevers: Wet- en Regelgeving

  Op deze site van Sdu Uitgevers (de voormalige Staatsdrukkerij en –uitgeverij) kunt u alle Nederlandse wetten, Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en Koninklijke Besluiten (KB’s) inzien. Met behulp van een zoekmachine zijn middels woorden in een deel van de titel of in de volledige tekst alle relevante wetten en daarmee samenhangende regelgeving toegankelijk. Het is een voorloper van een volledig overzicht van regelgeving dat gebouwd wordt in opdracht van de overheid en waarschijnlijk eind 2002 gereed is.

advertentie
banner Probleem-georiënteerd denken in de ggz: juridische dilemma's
E. Barkhof, R. van Westrhenen, W. Schermerhorn, e.a.
Aan de hand van aansprekende en klinisch relevante casuïstiek wordt een overzicht gegeven van veel voorkomende vragen en problemen rond de praktische toepassing van de Wet bopz en de Wgbo. Lees meer