Ervaringsdeskundigheid

Verantwoording

Indeling voor onderdeel ‘Ervaringsdeskundigheid’
1. Platforms voor de ervaringsdeskundige
2. Platforms voor de omgeving
3. Vakvereniging en beroepsprofiel
4. Opleidingen en cursussen
5. Online hulp door ervaringsdeskundigen/hulporganisaties
6. Video’s
7. Boeken
8. Publicaties/artikelen/documenten

Platforms voor de ervaringsdeskundige

 • Kennisplein ‘de Ervaringsdeskundige'

  Deze website richt zich op de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Mensen die werken aan herstel of die anderen daarbij willen ondersteunen, alsook organisaties die ervaringsdeskundigen willen inzetten in het reguliere werkveld kunnen hier informatie vinden.

 • Phrenos Kenniscentrum

  Phrenos deelt kennis over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen. Het kennisthema over ervaringsdeskundigheid vertelt over het ontstaan en de achtergrond van ervaringsdeskundigheid, geeft een aantal cijfers weer, biedt literatuurverwijzingen en een overzicht van opleidingen. 

 • Participatie en Herstel

  Een zeer uitgebreide databank over participatie en herstel met verwijzingen naar artikelen, boeken, kenniscentra, opleidingen, cliëntenorganisatie, brancheorganisaties e.d. 

 • www.peers2peers.nl

  Mensen helpen mensen.

 • Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE)

  Cursusaanbod van Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE).

Platforms voor de omgeving

 • Balans

  Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. 

 • Familie als bondgenoot

  Dit is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis.

Vereniging en beroepsprofiel

 • VVvE; Vereniging voor ervaringwerkers

  De VVvE is een landelijke beroepsvereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringswerkers en voor erkenning van deze functie en werksoort: de vereniging van ervaringsdeskundigen. Ze zijn er voor raad en daad en op de website zijn ervaringsverhalen, artikelen, overzicht van opleidingen en een kennisbank te vinden.

 • Beroepscompetentieprofiel door GGZ Nederland

  In dit competentieprofiel wordt ingegaan op de beroepscontext en de positie van de ervaringsdeskundige in de ggz. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste concepten rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid, denkend aan herstel, empowerment, stigma en ervaringskennis. Daarnaast gaat er aandacht uit naar de kerntaken en kritische beroepssituaties. En tot slot komen de competenties van ervaringsdeskundigen aan bod.

Opleidingen en cursussen

Online hulp door ervaringsdeskundigen/peersupport.

Ervaringsdeskundige hulplijnen en peersupport

Video’s gericht op herstel en ervaringsdeskundigheid

Boeken

 • Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners; stigma, verslaving en existentiële transformatie, Alie Weerman, 2016

  Hierin beschrijft Alie Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal werk. Ook wordt het ontstaan van een nieuwe opleidingsroute beschreven waarin hulpverleners (sociaal werkers) de mogelijkheid krijgen om hun eigen cliëntervaringen en ervaringen met psychiatrie en verslaving te benutten als extra deskundigheid in hun beroepsrol. 

 • Een ervaring rijker, Miranda Posthouwer en Hilko Timmer, 2013

  Een ervaring rijker laat een weerbarstige praktijk zien, maar laat ook interessante resultaten zien over de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen in de psychiatrie. Het boek geeft antwoord op de vraag wat met betrekking tot ervaringsdeskundigheid de mogelijkheden zijn en biedt hulp bij de implementatie in de vorm van zes aanbevelingen en een praktische checklist.

 • Deskundig door de verslaving, Alie Weerman, 2012

  Dit boek is geschikt voor het ondersteunen van beleid op het gebied van herstelondersteunende zorg, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, voor opleidingen gericht op ervaringsdeskundigheid en voor reguliere opleidingen gericht op zorg- en dienstverlening. Het geeft een duidelijk beeld van de manier waarop ervaringskennis van zowel (ex-)cliënten als van reguliere zorgprofessionals gebruikt kan worden.

Publicaties/documentatie/artikelen

 • LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz)

  Het doel van dit project was het verbreden en verdiepen van de vaak nog gefragmenteerde inzet van ervaringsdeskundigheid in relatie tot herstel. De resultaten van de samenwerking met ervaringsdeskundigen, zorginstellingen en onderwijsorganisaties uit het hele land zijn vastgelegd in de publicatie ‘Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, voorbeelden uit de geestelijke gezondheidszorg.

 • Ervaringskennis van kracht; kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van ervaringskennis op empowermentprocessen

  In dit uitgebreide onderzoek is de bijdrage van ervaringskennis bij empowerment nader onderzocht vanuit de beleving van mensen die dit proces zelf hebben ondervonden en deze ervaringen nu als kracht inzetten. 

 • Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, voorbeelden uit de geestelijke gezondheidszorg

  Deze publicatie is bedoeld voor cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, managers en beleidsmakers in de ggz, die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid en die hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden.

 • Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

  Het basiscurriculum reikt kennis onmisbaar voor het onderwijs aan ervaringsdeskundigen aan, ongeacht het niveau of soort van de opleiding. Het biedt de basis voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs en bij- en nascholingen voor ervaringsdeskundigen. De aanleiding was het verder professionaliseren van ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en een kader aan te reiken voor eenduidig onderwijs.

 • Who Knows?!

  Een uitgebreid document over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. 

 • Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

   Deze handreiking biedt houvast om de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen. Aan bod komen:  betekenisveld van herstel, definitie van ervaringsdeskundigheid, randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, de mogelijkheden om het proces van de verandering te begeleiden en hoe concreet ruimte te maken voor ervaringsdeskundigheid.

 • Een startdocument over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

  Dit document verschaft meer inzicht in ervaringsdeskundigheid en wil door middel van concrete voorbeelden zorgen voor inspiratie om ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp vorm te geven. 

 • Meerwaarden ervaringsdeskundigheid

  De vele meerwaarden van ervaringsdeskundigheid op een rijtje. Met daarbij diverse literatuurverwijzingen. 

 • ‘De herstelspecial’ | De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

  In deze special lees je terug waarom ervaringsdeskundigheid niet mag ontbreken binnen het herstelproces. 

 • De ervaringsdeskundige: een waardevolle toevoeging

  Dit artikel gaat in op wat een ervaringsdeskundige zoal doet, hoe professionals naar hen kijken, welke competenties je nodig hebt, herstelacademies en opleidingen.

 • Werken met ervaringsdeskundigen vereist cultuuromslag

  Dit artikel gaat in op de discrepantie tussen de visie op herstel en ervaringsdeskundigheid die in de literatuur breed gedragen wordt, maar in de praktijk zijn er nog maar weinig ervaringsdeskundigen op de werkvloer te vinden. Er worden vijf uitgangspunten beschreven die deze discepantie mogelijk kunnen verminderen.  

 • Ervaringskennis in de ggz; een noodzaak

  In deze bijdrage wordt de noodzaak onderbouwd om tot een vernieuwende inzet van ervaringskennis in de ggz te komen. Werkelijk herstelondersteunende zorg kan volgens de auteurs alleen tot stand komen wanneer de ggz in de bestaande zorgpraktijk daartoe wezenlijke aanpassingen doet en daarvoor ruimte maakt in het bestaande kennisdiscours.

 • MEE Gelderse Poort | Samenwerken met ervaringsdeskundigen

  Deze notitie gaat over het ontstaan van cliëntondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid. Begrippen als eigen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid komen aan de orde, evenals competenties van ervaringsdeskundigen en de samenwerkingsmogelijkheden. Van die mogelijkheden worden praktijkvoorbeelden gegeven. 

 • Werk en opleiding voor ervaringsdeskundigen

  Een uitgebreid document over een transitie-experiment waar het doel was om ervaringsdeskundigen opleiding en werk te bieden, om inhoud te geven aan ervaringsdeskundige inzet gericht op herstel en participatie én om de zorg en maatschappelijke dienstverlening meer herstelondersteunend te maken, zowel in de ggz als daarbuiten, in verschillende maatschappelijke rollen.

 • Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid

  Dit document geeft een weergave van de opkomst van ervaringsdeskundigheid, begripsomschrijvingen, het kennisdomein ervaringskennis, het praktijkdomein ervaringskennis van de ervaringswerker, het opleidingsdomein ervaringswerker en diverse aanbevelingen.

 • GGZ nieuws

  Diverse artikelen over ervaringsdeskundigheid.